El gran invent de la caducitat del procediment

Que la justícia és lenta tots ho sabem, però fins al punt de que un jutge, en concret el Sr. Manuel Arce Lana (anys després segueix igual), titular del Contenciòs-administratiu nº 4 de l’Audiència Nacional acumuli gairebé 500 resolucions sense dictar, és inacceptable.

Falta, suposadament molt greu

caducidad procesimiento justicia lentalAixí doncs, es va obrir expedient per averiguar els possibles incompliments de l’esmentat jutge, donat que l’article 417.9 de la Llei Orgànica del Podel Judicial (LOPJ) considera com a falta molt greu: “La desatención o el retraso injustificado y re

iterado en la iniciación, tramitación o resolución de procesos y causas o en el ejercicio de cualquiera de las competencias judiciales”

La LOPJ ho preveu tot! Les sancions que es poden imposar, quins òrgans estan facultats per fer-ho i el procediment a seguir per imposar-les. Així com, també deixa clar que la duració del procediment no excedirà de 6 mesos.

Terminis imaginaris

De la investigació duta a terme pel Consell General del Poder Judicial (CGPJ) va resultar que l’excel·lentíssim Sr. Jutge tenia pendents de dictar sentència en 160 procediments ordinaris d’anys anteriors i uns altres 137 procediments abreujats dels quals havia transcorregut el termini legalment previst per a la seva resolució.

El 28 de setembre passat la Comissió Permanent del CGPJ va acordar la suspensió cautelar del citat Excel·lentíssim, que per altra banda tenia obert un expedient de jubilació per incapacitat. Tres mesos després es van nombrar dues jutges per tal que poguessin anar resolent els processos pendents de sentència i així posar el jutjat al dia.

Sancions cancel·lades

Tot sonava bonic fins que el Tribunal Suprem no va tenir altre remei que anular la sanció imposada, estimant el recurs del Sr. Manuel Arce contra la seva suspensió, donat que l’expedient tramitat per l’òrgan de govern dels jutges havia caducat. I és que es va tardar set mesos i vuit dies en notificar-li!

Però es dóna la casualitat de que ja a l’any 2008 el Tribunal Suprem va anular, també per caducitat de l’expedient incoat pel CGPJ, una multa de 10.000 € que es va imposar al mateix Jutge per tracte desconsiderat cap als funcionaris al seu càrrec i pels seus retards continuats en l’hora d’entrar a treballar.

Aquests no són els únics casos en què el Tribunal Suprem ha hagut d’anular sancions per caducitat de l’expedient. També va ser anulada la multa de 2.000 € imposada al Magistrat del Jutjat Mercantil nº 4 de Madrid per retards injustificats.

Els terminis de caducitat són molt necessaris per garantir la diligència a l’hora d’instruir procediments i notificar la resolució dels mateixos, sense que es produeixin dil·lacions indegudes. Però també poden servir per a què tots aquells casos en què un òrgan no vol o no sap resoldre, o vol resoldre però sense efectes pràctics, trobin l’adequada resposta legal.

La “justícia” seguirà igual de lenta

Hem d’arribar doncs a la conclusió de que la justícia seguirà igual de lenta, no només per l’escassetat de mitjants (punt discutible i directament relacionat amb la productivitat dels acomodats funcionaris). La ineficient aplicació de tots els mecanismes que la Llei preveu per poder lluitar contra les infraccions dels Jutges i altres funcionaris, fa que les sancions simplement desapareixin per caducitat del procediment. Així que cal preguntar-se, quin incentiu real tenen tots els integrants del Sistema Judicial en que aquest funcioni?


Aquesta conclusió es va publicar a l’Advocat.cat, per primer cop, el 19 d’abril de 2011, a http://www.advocat.cat/blog/el-gran-invent-de-la-caducitat-del-procediment (S’hi pot “anar“)